Failed
See changes

docs(nx-cloud): fix latest published version

mandarini avatarmandarini
e8ca02a6master

36 runs completed total

0 runs used distributed execution

View analysis

Available runs for the current CI Pipeline Execution

 • nx run e2e-lerna-smoke-tests:e2e
 • nx run e2e-lerna-smoke-tests:e2e
 • nx run e2e-nuxt:e2e
 • nx run e2e-esbuild:e2e
 • nx run e2e-workspace-create-npm:e2e
 • nx run e2e-jest:e2e
 • nx run e2e-nx-init:e2e
 • nx run e2e-cypress:e2e
 • nx run e2e-js:e2e
 • nx run e2e-release:e2e
 • nx run e2e-node:e2e
 • nx run e2e-eslint:e2e
 • nx run e2e-next-core:e2e
 • nx run e2e-angular-extensions:e2e
 • nx run e2e-angular-core:e2e
 • nx run e2e-next-extensions:e2e
 • nx run e2e-nx-misc:e2e
 • nx run e2e-nx-run:e2e
 • nx run e2e-playwright:e2e
 • nx run e2e-plugin:e2e
 • nx run e2e-webpack:e2e
 • nx run e2e-rollup:e2e
 • nx run e2e-nx-run:e2e
 • nx run e2e-remix:e2e
 • nx run e2e-release:e2e
 • nx run e2e-storybook-angular:e2e
 • nx run e2e-storybook:e2e
 • nx run e2e-vue:e2e
 • nx run e2e-workspace-create-npm:e2e
 • nx run e2e-react-extensions:e2e
 • nx run e2e-workspace-create:e2e
 • nx run e2e-react-module-federation:e2e
 • nx run e2e-react-core:e2e
 • nx run e2e-vite:e2e
 • nx run e2e-web:e2e
 • nx run e2e-workspace-create:e2e